Кмет на Община Хисаряdv06630100027620-07-23

Инж. Пенка Ганева

Имейл: [email protected]

Тел.: 0337 6 21 80

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

КМЕТ НА ОБЩИНА

Кметът на Общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

Кметът на Общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Общината.

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на Общинската администрация и представлява Общината.

В своята дейност Кметът на Общината се ръководи от законите, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

При осъществяване на дейността си Kметът на Общината се подпомага от Заместник-кмет.

Кметът на Общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на Заместник-кмета, Кметовете на кметства, Ккметските наместници, Секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия като определя функциите им.

Кметът на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

ПРАВОМОЩИЯ

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Кметът на Общината:

1.      Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

2.       Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3.       Назначава и освобождава от длъжност Заместник-кмета на общината, Кметските наместници, Секретаря на Общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4.       Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски управления;

5.      Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6.      Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7.       Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8.       Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерски съвет;

9.       Възлага изпълнението на свои функции, в рамките на закона, на Заместник-кмета, Кметовете на кметствата, Кметските наместници и Секретаря на Общината, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на Кметовете на кметства и Кметските наместници при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10.   Поддържа връзки с политически партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11.  Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12.   Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13.   Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на Кметовете на кметства, Кметските наместници и други длъжностни лица от Общинска администрация;

14.  Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15.  Утвърждава правилници и вътрешни правила на Общинска администрация;

16.   Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17.  Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18.   Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

19.  Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл ;

20.   Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска администрация;

21.   Прави публичен отчет пред Oбщинския съвет и населението на Общината на 6 месеца;

22.   Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23.  Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;

24.   Организира и контролира дейността на отбранително-мобилизационната подготовка в Общината и Гражданска защита.

25.   Осъществява общо ръководство и контрол по разработването и изпълнението на задачите и дейностите по европейски проекти и програми на Общината.

26.   Кметът на Общината  осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Oбщинския съвет. Кметът на Общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;

В изпълнение на своите правомощия Кметът на Общината издава заповеди.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.