Съгласно чл. 20а. от Закона за закрила на детето (Нов – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната здравна инспекция, дирекция „Социално подпомагане“, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Председател : Боряна Илиева

Членове:

ВеличкаКостова – гл.експерт”Образование”

ТеодораТодорова – н-к отдел „Закриланадетето”

НелиКацарска – пед.съветниккъмСОУ”Хр. Смирненски”

ИванБоненски –инспектор ДПС към РУП гр.Хисаря

СлавкаЧавова – ст.експертсоц. дейности

КункаГайдарска – директор ОДЗ „ МечоПух”

ДаниелаНиколова –началник отдел АО и секретар МКБППМН – Общ.Хисаря

Д-р ВеселкаЧалъкова – детски лекар

Евгения-ГенкаСтехова-Тепавичарова – психолог в ЦОП

НадяКолева – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

СветлаДрехарова – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

Д-р ПепаПелева – гл.експерт РЦЗ гр. Пловдив

Комисия за  детето  към община Хисаря e определена със Заповед № РД-05-20 от 17.01.2011г. от Кмета на община Хисаря.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...