Съгласно чл. 20а. от Закона за закрила на детето (Нов – ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2009 г.; Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), към всяка община се създава Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната здравна инспекция, дирекция „Социално подпомагане“, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.

Председател : Боряна Илиева

Членове:

ВеличкаКостова – гл.експерт”Образование”

ТеодораТодорова – н-к отдел „Закриланадетето”

НелиКацарска – пед.съветниккъмСОУ”Хр. Смирненски”

ИванБоненски –инспектор ДПС към РУП гр.Хисаря

СлавкаЧавова – ст.експертсоц. дейности

КункаГайдарска – директор ОДЗ „ МечоПух”

ДаниелаНиколова –началник отдел АО и секретар МКБППМН – Общ.Хисаря

Д-р ВеселкаЧалъкова – детски лекар

Евгения-ГенкаСтехова-Тепавичарова – психолог в ЦОП

НадяКолева – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

СветлаДрехарова – мл.инспектор РЗИ гр.Пловдив

Д-р ПепаПелева – гл.експерт РЦЗ гр. Пловдив

Комисия за  детето  към община Хисаря e определена със Заповед № РД-05-20 от 17.01.2011г. от Кмета на община Хисаря.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.