ОТДЕЛ „Бюджет,счетоводство,местни приходи”

Началник отдел – Диляна Антонова
За контакти: тел.: 0337 / 6-20-32
е- mail: antonova!hisar.bg

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)

ЕКИП

Отдел “Счетоводно обслужване”- тел. централа 0337/ 62180  

Наименование на длъжността

Име на служителя

Вътр. Тел.

Телефон

Началник отдел Диляна Антонова

121

0337/6 20 32

Главен специалист СО Невена Ахмакова 142

 

Младши експерт “Бюджет” Даниела Стоянова

232

 

Счетоводител Красимира Филчева

142

 

Гл. специалист “Човешки ресурси” Гергана Матеева

152

 

Счетоводител-касиер Стефка Матеева

144

 

Главен експерт ”Приходи” Димитър Кацарски

231

0337/6 26 97

Младши експерт ”Приходи” Светла Белемезова

231

6 26 97

Касиер-приходи Валентина Шейретова

231

6 26 97

ФУНКЦИИ

Отдел “Счетоводно обслужване” се състои от Началник отдел и служители, които изпълняват финкции и задачи по финанси, бюджет, счетоводното обслужване и местни приходи в Общината.

Началник отдел “Счетоводно обслужване”.
1. Организира, ръководи и контролира дейността на поверените му служители в отдела;
2. Организира, ръководи и координира счетоводната отчетност съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Министерство на финансите:
3. Обезпечава връзката на ръководените от него служители с тези от другите отдели в Общината;
4. Организира и контролира разработването на проектобюджета на Общината и по кметствата;
5. Съставя и предлага за одобрение план-сметките по извънбюджетните сметки и финансовите такива;
6. Пряко управлява финансовите ресурси на Общината;
7. Организира и контролира изпълнението на бюджета на Общината както в приходната, така и в разходната му част;
8. Отговаря за захранването със средства на второстепенните разпоредители с кредити;
9. Контролира спазването на бюджетната дисциплина – ФРЗ и начисления НОИ, ЛВК, СБКО, материални разходи и разходи за текущи ремонти;
10. Участвува в изготвянето на инвестиционната програма на Общината;
11. Участвува в изготвянето на тръжни и конкурсни документи. Изготвя анализи и прави заключения и предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното изразходване;
12. Подписва всички договори, в които страна е Общината;
13. Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности на Общината;
14. Отговаря за състоянието на баланса, придружаващите го отчетни форми и обяснителни записки, както и останалите счетоводни отчети;
15. Организира извършването на проверки на касата;
16. Контролира извършването на инвентаризации;
17. Отговаря за съхранението и опазването на финансово-счетоводната архива;
18. Изготвя предложение чрез Кмета на Общината до Общински съвет по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 3 от Закона за местните данъци и такси;
19. Отговаря за изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне на местните данъци и такси и цени на услуги предоставяни от Общината;
20. Отговаря за планиране и събиране на местните данъци;
21. Подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
22. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от Общината, изпълнява задачи и дейности по проекти и оперативни програми на Ечвропейския съюз;

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Специалистите по финанси, бюджет, счетоводно обслужване и местни приходи изпълняват следните функции и задачи:
1. Организират разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
2. Изготвят бюджетна прогноза за следващи периоди;
3. Оказват методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в Общината;
4. Изготвят проекта за инвестиционната програма на Общината и отчетите за нейното изпълнение;
5. Осъществяват оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образование, култура и кметства;
6. Подготвят отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
7. Следят за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход на общинския бюджет;
8. Организират изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
9. Извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
10. Изготвят заявките за необходими средства на Общината;
11. Подготвят ведомости за заплати с платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
12. Водят отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
13. Изготвят годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23-32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
14. Организират отчетността на дълготрайните активи на Общинска администрация;
15. Организират съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
16. Организират и осъществяват материално-техническото снабдяване на общинска администрация;
17. Организират и извършват инкасирането на местните приходи, събирани от Общината;
18. Установяват, обезпечават и събират местните данъци – данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин, други местни данъци;
19. Приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ;
20. Издават удостоверения за данъчна оценка на имотите на гражданите и фирмите;
21. Съставят актове за установяване на нарушенията по ЗМДТ;
22. Участват активно в разработването и защитата на проекти по Европейски програми;
23. Участват в разработването на документацията за обществени поръчки;
24. Работят с програмнн продукти “Наеми”, “Каса” и др. и следят за тяхното редовно събиране;
25. Представят периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства;
26. Изпълняват и други задачи възложени от Кмета на общината и Началника на отдела;


Съобщение до ОТДЕЛ „Счетоводно обслужване” :

Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup