ОТДЕЛ „Европейски проекти,социални дейности и ООС”

Началник отдел – инж.Цонка  Войводинова
За контакти: тел.: 0337 / 6-21-80, вътр. 227
е- mail: 

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН:  0337/6 21 80, вътр.137

е- mail:  hisarecology@gmail.com

ЕКИП

Отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности” – тел. централа 0337/ 62180  

Наименование на длъжността

Име на служителя

Вътр. Тел.

Телефон

Началник отдел инж.Цонка  Войводинова

227

 

Младши експерт “Екология и опазване на околната среда” Деница Милева

137

 

Главен специалист “Европейски програми и проекти”  Юлиян Бадилов

137

 

Старши експерт социални дейности Славка Чавова

107

 

Старши счетоводител социални дейности Тодора Богутова

141

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности” включва Началник отдел и специалисти по направление на екологията и социалните услуги в Общината.
Началник отдел “Евроинтеграция, екология и социални дейности”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в Общинска администрация и оказва съдействие на оверените си служители за изпълнение на служебните им задължения, съобразно своята компетентност;
3. Установява програми на Европейския съюз и други оеративни програми, по които Общинска администрация може да участвува с проекти в изпълнение на основните цели за развитие на Общината залегнали в стратегията за развитие;
4. Разработва проекти по програми съвместно с други специалисти от Общинска администрация;
5. Участвува в защитата на разработените проекти;
6. Следи за стриктно изпълнение на спечелените проекти;
7. Участвува при разработването на целите и задачите за развитие на Общината;
8. Предлага идеи за стопанското развитие на общината;
9. Координира дейността между различните направления на Общинска администрация в разработването, развитието и изпълнението на проектите свързани със стопанската политика на Общината.
10. Участвува в издирването на програми на Европейския съюз и други по които Общината може да участвува с проекти;
11. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от Общината.
12. Участва активно в разработването на проекти по Евроейски програми;
13. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;
14. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела;
15. Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела и Общината;
16. Изпълнява и други задачи възложени му от Кмета на общината;

Специалисти в областта на екологията, озеленяването и чистотата:
1. Участват в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2. Участват в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на Общината;
3. Участват в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4. Организират и координират дейността на Общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РУП и РСПБЗН;
5. Организират и координират взаимодействието с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
6. Организират и контролират екологичното състояние на Общината;
7. Изготвят задания на проекти за озеленяване;
8. Въвежда и ръководят ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
9. Подготвят договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
10. Участват в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
11. Организират и контролират спазването на нормативните документи свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в земеделските земи;
12. Упражняват редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
13. Изготвят и реализират програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
14. Разясняват, предупреждават и осведомяват широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;

 

Съобщение до ОТДЕЛ „Евроинтеграция, екология и социални дейности” :

Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup