ОТДЕЛ „Европейски проекти”

Началник отдел – инж. Цонка  Войводинова
За контакти: тел.: 0337 / 6-21-80, вътр. 227
е- mail: [email protected]

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН:  0337/6 21 80, вътр. 137

е- mail:  [email protected]

ЕКИП

Отдел “Европейски проекти” – тел. централа 0337/ 62180  

Наименование на длъжността

Име на служителя

Вътр. Тел.

Телефон

Началник отдел инж. Цонка  Войводинова

227

 

Главен специалист “Опазване на околната среда” Нина Вълкова

137

 

Главен специалист “Спорт, култура, младежки дейности” Малина Врачева

0337/62180 

Главен експерт “Социални дейности” Славка Чавова

107

 

Специалист
“Европейски проекти”
Катя Дочева

143

 

Главен специалист “Социални дейности” Петя Драгневска

Генка Генова

143

107

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел “Европейски проекти” включва Началник отдел и специалисти по направление на екологията и социалните услуги в Общината.
Началник отдел “Европейски проекти”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в Общинска администрация и оказва съдействие на оверените си служители за изпълнение на служебните им задължения, съобразно своята компетентност;
3. Установява програми на Европейския съюз и други оперативни програми, по които Общинска администрация може да участвува с проекти в изпълнение на основните цели за развитие на Общината залегнали в стратегията за развитие;
4. Разработва проекти по програми съвместно с други специалисти от Общинска администрация;
5. Участвува в защитата на разработените проекти;
6. Следи за стриктно изпълнение на спечелените проекти;
7. Участвува при разработването на целите и задачите за развитие на Общината;
8. Предлага идеи за стопанското развитие на общината;
9. Координира дейността между различните направления на Общинска администрация в разработването, развитието и изпълнението на проектите свързани със стопанската политика на Общината.
10. Участвува в издирването на програми на Европейския съюз и други по които Общината може да участвува с проекти;
11. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от Общината.
12. Участва активно в разработването на проекти по Евроейски програми;
13. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;
14. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела;
15. Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела и Общината;
16. Изпълнява и други задачи възложени му от Кмета на общината;

Специалисти в областта на екологията, озеленяването и чистотата:
1. Участват в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2. Участват в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на Общината;
3. Участват в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4. Организират и координират дейността на Общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РУП и РСПБЗН;
5. Организират и координират взаимодействието с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
6. Организират и контролират екологичното състояние на Общината;
7. Изготвят задания на проекти за озеленяване;
8. Въвежда и ръководят ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
9. Подготвят договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
10. Участват в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
11. Организират и контролират спазването на нормативните документи свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в земеделските земи;
12. Упражняват редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
13. Изготвят и реализират програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
14. Разясняват, предупреждават и осведомяват широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;

Съобщение до ОТДЕЛ „Европейски проекти” :

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.