ОТДЕЛ „Икономика”

Началник отдел: ВАСИЛА МАРИНА
За контакти: тел.: 0337 / 6-21-80
е- mail: 

ЕКИП

Oтдел “Икономика”- тел. централа 0337/ 62180  

 Началник отдел

Васила Марина

  

 

Главен експерт “Търговия, транспорт, туризъм” Мария Чавгова   146

 

Главен специалист ”Общинска собственост” Цветанка Матева   102

 

Главен експерт ” Общинска собственост” Таня Аксимова 118

 

Специалист “Селско стопанство и гори” Мария Кирова

102

 

Главен специалист “Икономика и култура”

 

Технически сътрудник “Организационно техническо обслужване на общински съвет”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Отдел “Икономика” включва Началник отдел и служители по направление на туризма, културата, търговията, транспорта, организация на движението, общинска собственост, селско стопанство и гори и изпълняват следните функции:

Началник отдел “Икономика”:
1. Организира и координира работата на служителите в отдела и взаимодействието им с другите отдели в Общината;
2. Участва в изготвянето и актуализирането на Общинската програма в областта на туризма, спорта и културата;
3. Член е на съвета по туризъм и активно участва в заседанията му;
4. Работи по изграждане на единна рекламна стратегия на Общината;
5. Планира, организира и ръководи по изпълнение на Културната програма на Общината;
6. Осъществява взаимодействието на Общината с читалищата и културните институции в Република България;
7. Организира, ръководи и контролира работата на Туристическия информационен център в гр.Хисаря и Тракийския култов център в с. Старосел;
8. Отговаря за посрещането на делегации и гости в Общината и организира настаняването и престоя им;
9. Разработва проекти по Програми на Европейския съюз в областта на туризма и културата;

Главен специалист “Tуризъм и култура”;
1. Разработва програми за развитие на туризма и културата в Общината;
2. Разработва и предлага за одобрение на Началник отдела сценарии за значимите културни мероприятия в Общината;
3. Работи за популяризиране на туристическия продукт на Общината;
4. Осъществява взаимодействието с хотелиерите, ресторантьорите и туроператорските фирми;
5. Отговаря за украсата на града и кметствата във връзка с национални и международни празници;
6. Съдейства на читалищата и самодейните състави за организиране на културните им изяви в страната;
7. Получава от деловодителя постъпилата кореспонденция и я предава за разглеждане от Кмета на Общината;
8. Осъществява организацията по подготовка на оперативки, заседания и съвещания при Кмета на Общината, осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред;
9. Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира телефонните разговори на Кмета на Общината, приема и изпраща факсове и имейли, обработва и систематизира получената информация и я докладва на Кмета;
10. Приема и предава документи за подпис от Кмета на Общината подадени от служителите;
11. Осигурява повикването на служители при Кмета и прием на външни посетители в съответствие с установения ред;
12. Стенографира, пише на компютър и организира отпечатването и размножаването на материали;
13. Осигурява снабдяването на кабинета на Кмета с канцеларски и други материали, организира подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията;
14. Изпълнява задачи по организацията на техническото обслужване на Кмета на Общината.
15. Изпълнява и други възложени задачи от Кмета, Заместник-кмета или Секретаря на Общината;

Специалистите “Общинска собственост” изпълняват следните функции и задачи:
1. Издирват, проучват и комплектоват документите, доказващи собствеността на Общината и съставят актове за общинска собственост;
2. Проучват, комплектоват и подготвят за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3. Подготвят искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти-държавна собственост;
4. Издирват и съставят актове за незаети общински имоти;
5. Подготвят отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, като и тези, основанието на които е отпаднало;
6. Поддържат в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателни регистри за имотите общинска собственост;
7. Обработват и докладват преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
8. Обработват и докладват преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
9. Изготвят проекти за решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
10. Организират провеждането на процедурите по отдаване под наем на общинска собственост в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
11. Координират и контролират процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;
12. Извършват контрол по стопанисване на общински имоти, извършват огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
13. Изготвят и организират изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
14. Изготвят споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
15. Изготвят справки и издават удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверяват молби-декларации по обстоятелствени проверки;
16. Участват в организирането и провеждането на търгове и конкурси при разпореждане на обекти общинска собственост;
17. Участват в подготовката при сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
18. Подготвя и организират процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в Общината;
19. Следят за състоянието на общинските имоти и правят предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
20. Организират, координират и контролират изпълнението на жилищната политика на Общината;
21. Изготвят предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвят необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
22. Подготвят информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпращат до службите по вписвания и кадастъра;

Главен експерт туризъм, търговия и транспорт:
1. Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката;
2. Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
3. Консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
4. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
5. Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
6. Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
7. Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
8. Внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на Общината;
9. Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
10. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри; за процеса на приватизация и следприватизационен контрол.
11. Участва в организирането и провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
12. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;

Младщи експерт “Селско стопанство и гори ” изпълнява следните функции:
1. Периодично уточнява по землища категориите стопански субекти в Общината – брой, видове, ръководство, седалище и др. с обработваема земя, отглеждани култури и животни;
2. Участие в комисии по молби на граждани за оценка на нанесени щети в ползваните от тях или тяхна собственост земеделски земи;
3. Работа в комисии с оглед, преценка и бракуване на трайни насаждения по молба на селскостопански производители, съгласно изискванията на ЗОСИ и указанията на МЗГ. Даване на разрешения за отсичане на сухи дървета и кастрене на клони;
4. Набиране заявки и изготвяне на списъци на желаещите да добиват строителна дървесина и дърва за огрев от гората на ДГС Хисаря;
5. Съобщения за предстоящи растително-защитни мероприятия, указание и уведомяване за промяна в списъка на забранените пестициди установяване и отчитане залежалите и негодни препарати по растителна защита;
6. Свеждане решения, заповеди и инструкции на РУГ Пловдив, Областна администрация, РИОСВ, РСПБЗН;
7. Организиране изготвянето списъци с броя на пчелните семейства, мястото на пчелина и имената на собствениците, в изпълнение на Наредба № 27 на МЗГ;
8. Организиране изготвянето списъците с имената на собствениците на свине, съдържащи вида, броя, пола и предназначението на животните, в изпълнение на Наредба № 28 на МЗГ;
9. Организиране изготвянето списъците с имената на собствениците на дребни преживни животни, с посочване броя, вида, пола и предназначението на животните, съгласно изискванията на Наредба № 41 на МЗГ;
10. Проверка и заверка списъците за провежданите задължителни мероприятия за селскостопанските животни в града и кварталите;
11. Участие в организиране и провеждане преброяване на земеделските стопанства в изпълнение на Закона за преброяване на земеделските стопанства в България през 2004 год.;
12. Провеждане на процедурите и изготвяне необходимата документация по чл.34 от ЗСПЗЗ за защита правата на собствениците на земеделски земи с възстановено право на собственост на територията на Община Хисаря;
13. Водене на регистър на актове и наказателни постановления по ЗОСИ;
14. Изготвяне на справки и преписи от запазените данъчни книги и опис-декларации за внесени в ТКЗС земи до приключване работата на ОбСлЗГ по съдебни процедури по възстановяване собствеността върху земеделски земи и гори;
15. Регистрация на земеделската и горска техника, съгласно Наредба №26/1998г. на МЗГАР. Завеждане в регистъра по чл. 2, ал. 6 от Наредбата;
16. Подготовка справки за основната земеделска техника по видове, машини и собственост. Уведомяване собствениците за графиците на провежданите технически прегледи;
17. Контрол и оказване помощ при регистрацията на земеделските производители, съгласно изискванията на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане регистъра на земеделските производители;
18. Подготовка и отговор по молби и жалби на граждани;

Технически сътрудник “Организационно техническо обслужване на общински съвет:

1.Координира подготовката на материалите за заседанията на Общинския съвет, организира и оформя предложенията на кмета за включване в дневния ред на заседанията на Общинския съвет, отговорите на питанията от кмета на общината.

2. Организира, контролира и осъществява дейностите по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Съобщение до ОТДЕЛ „Икономика” :

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.