ОТДЕЛ „Устройство на територията,строителство и техническа инфраструктура”

Началник отдел – инж. Димитрина Кьорлинска
За контакти: тел.: 0337 / 6-25-85
е- mail: tsu!hisar.bg

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)

ЕКИП

Отдел “Строителство и кадастър”- тел. централа 0337/ 62180  

Наименование на длъжността

Име на служителя

Вътр. Тел.

Телефон

Началник отдел инж. Димитрина Кьорлинска

122

0337/6 25 85

 Главен специалист КРВП Антоанета Маринчешка  135
Главен специалист “Строителство” Веселина Иванова 

135

 

Старши специалист “Незаконно Строителство”  Велина Джиджева

136

 

Главен експерт ” Инжинер-хидротехничеки съоръжения, строителство.Техническа инфраструктура и ПУП Инж.арх.Атанас Щерев

136

 

 

ФУНКЦИИ

Отдел “Строителство и кадастър” включва Началник отдел и специалисти по направления на дейности СИК и КРВП.

Началник отдел “Строителство и кадастър:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в адмимнистрацията и оказва съдействие в изпълнение на служебните задължения на поверените си служители, съобразно своята компетентност;
3. Извършва разпределение на постъпилите в отдела материали, съгласува подготвените от служителите на отдела документи и др.;
4. Участва в изготвянето на длъжностните характеристики на служителите в отдела;
5. Изготвя предложения за разработване на проекти и програми за икономическо развитие на Общината и участвува в тяхното разработване и реализиране и др;
5. Отговаря за разработване на проекти по програми на Европейския съюз;

Служителите в отдела по направления на дейност СИК и КРВП изпълняват следните функции:
1. По устройство на територията, регламентирани в закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. Поддържат архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив на издадените строителни книжа;
3. Поддържат определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
4. Организират и подпомагат дейността на Общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
5. Упражняват контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
6. Извършват контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставят и връчват актове на нарушителите;
7. Съставят констативни протоколи и подготвят заповеди на Кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
8. Извършват технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговарят на същите;
9. Издават удостоверения в рамките на своята компетентност;
10. Участвуват в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на Общината.
11. Организират изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
12. Извършват текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
13. Изготвят и придвижват преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
14. Организират обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
15. Нанасят промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при предоставяне на документи за собственост;
16. Ръководят, координират и контролират цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
17. Съхраняват всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
18. Участват в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
19. Проучват и предлагат решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
20. Окомплектоват и изпращат преписки до съда;
21. Издават скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
22. Подготвят документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
23. Извършват проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването за строежа и контролира изпълнението им;
24. Съхраняват протоколите за откриване на строителна площадка;
25. Осъществяват контрол в строителство съгласно изискванията на ЗУТ;
26. Уточняват и определят административните адреси, съгласувано с отдел ГРАО;
27. Подготвят преписки за промяна предназначението на общински земеделски земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
28. Осъществяват ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на Общината;
29. Упражняват контрол и следят за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от Общината, както и съгласуват проекти съгласно издадените заповеди от Кмета на Общината;
30. Съгласуват проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в Общината;
31. Участват в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на Общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
32. Подготвят програма и провеждат политика по енергийна ефективност;
33. Изпълняват инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършват заверки на заповедните книги за строежите;
34. Подготвят технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
35. Проверяват договорите на проектанти и строители, преди сключването им;
36. Извършват служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;
37. Участват в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;
38. Извършват проверка и подготвят доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела;
39. Участват в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела;
40. Съставят актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно Наредби на Общинския съвет.

 

Съобщение до ОТДЕЛ „Строителство и кадастър” :

Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup