На основание с чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./, общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за изготвен Проект ПУ-09-20/12.08.2020г. за учредяване на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около водовземните съоръжения – сондаж № 1хг и КЕИ „Топлите извори“, на находище на минерална вода „Красново“- изключителна държавна собственост, находящо се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II и III могат да се запознаят с ПроектПУ-09-20/12.08.2020г., както и да представят писмени становища и възражения по него в офиса на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив на ул. „Янко Сакъзов“ № 35, ет. 3, стая 37 в периода от 10.10.2022г. до 10.11.2022г.

   ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

   Кмет на община Хисаря

Обявление СОЗ КрасновоКоментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.