This image has an empty alt attribute; its file name is eufunds.png

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря на лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 в населените места от община Хисаря

Община Хисаря, бенифициент по  проект BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаряобявява прием на заявления :

За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

  1. Хора с увреждания.
  2. Възрастни хора в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община Хисаря.
  3. Лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с  COVID-19.

Кандидатите подават следните документи:

  • Заявление (Приложение № 1П);
  • Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка);
  • Документ за самоличност на законния представител (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие, ако има такова);
  • Други документи

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите. Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.