Администратор по проекта: Даниела Николова
За контакти: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14, тел.: 0337 / 6-21-80, вътр.154
е- mail: hisar_priemime@abv.bg; [email protected]

 ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Приложение 1 ВЪПРОСНИК Приложение 2 ЗАЯВЛЕНИЕ Презентация на проекта
ЕКИП

Даниела Николова -Администратор по проекта

Стефка Матеева- Счетоводител по проекта

Надежда Упинова- Социален работник

Мария Петрова- Социален работник

Проект И аз имам семейство

Проект „ И аз имам семейство” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът е в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за нейното изпълнение.
Агенция за социално подпомагане (АСП) е конкретен бенефициент по проект „ И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмесдна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11.
Повече от 80 общини, чрез сформирани екипи по приемна грижа, предоставят социалната услуга „Приемна грижа”, в партньорство на АСП.
Продължителността на проекта е до 31.10.2013г., но беше удължен до май  2015г. Стойността на проекта е 14 989 455,30 лева.
Основна цел на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация чрез създаване на устойчива семейна грижа за децата от специализираните институции и за децата в риск от изоставяне.

Специфични цели на проекта

1. Прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща.

2. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез нарастване на броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб.
3. Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез осигуряване на заетост на безработни лица, като приемни родители.
4. Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

В този проект приоритетно ще се помага на бебета и деца до 3 години, които са настанени в социални домове, както и деца с увреждания.
Професионалните приемни семейства ще бъдат подкрепени за осигуряване терапевтична среда за децата с предизвикателно поведение.

Целеви групи

• Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;
• Деца от общността в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на близки и роднини;
• Деца, настанени в специализирани институции;
• Деца, настанени в приемни семейства;
• Деца, настанени при роднини и близки.

Общините партньори по проекта, чрез сформирани екипи по приемна грижа информират обществеността за приемната грижа, набират, обучават и оценяват кандидатите за приемни родители, изготвят социалния доклад от проучването на приемните родители и съпътстват кандидатите пред комисията по утвърждаването. На тях се делегират и отговорности по участието в опознавателния процес между приемните родители и децата, осигуряването на индивидуални и групови консултации, организирането на семейни конференции и групи за самопомощ и супервизията на приемните семейства. Задължение на кмета на общината ще бъде и сключването на договори с професионалните приемни родители и изплащането на издръжката на децата.
Ролята и функциите на дирекция „Социално подпомагане” в рамките на проекта, чрез отдела „Закрила на детето” се изразяват в индивидуална работа с децата, участие в опознавателния процес, настаняването на детето и контролирането на настаняването, съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето.
В Регионалните дирекции за социално подпомагане са създадени комисии по приемна грижа – професионален орган, който разглежда кандидатурите за приемните родители и ги утвърждава или отхвърля.

Най- значимите очаквани резултати от реализацията на проекта

• 600 деца от институции и в риск от изоставяне настанени в приемни семейства и семейства на роднини и близки;
• Увеличен брой приемни семейства – 500 лица;
• Увеличен брой ползващи социални услуги в общността – най-малко 700 деца;
• Най-малко 80 общини доставчици на услугата приемна грижа.

Средства за възнаграждения на професионалните приемни родители, съобразно броя на настанените деца:
• На приемен родител с едно настанено дете – 150% от минималната работна заплата (465лв.)
• На приемен родител с две настанени деца – 160% от минималната работна заплата;
• На приемен родител с три настанени деца – 170% от минималната работна заплата.
Средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства – 260лв. за всяко настанено дете.

Най-значимият очакван резултат от реализацията на проекта е приемната грижа да не се предоставя само от държавата, чрез Отделите закрила на детето, а процесът да се делегира на общините, като по този начин се реши и проблемът с изоставянето на децата и трайната им институционализация.
В края на проекта, въз основа на натрупания опит и анализираните добри практики ще се разработи финансов стандарт за социалната услуга „Приемна грижа”, което ще позволи тя да стане държавно-делегирана дейност. 

Проект Приеми ме 2015

Проектът „Приеми ме 2015″ допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“. Целта на проект „Приеми ме 2015″ е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата „Приемна грижа“ и затвърди нейното предоставяне на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Основен акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31 юли 2018 г.
Вече е назначен и екипа по приемна грижа. Той се състои от двама социални работника, които ще осъществяват дейностите по предоставяне на социалната услуга. Те ще набират, оценяват и обучават кандидатите за приемни родители.
Утвърдените в рамките на проект „И аз имам семейство“ приемни родители преминаха към проект „Приеми ме 2015″ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, недопускане на възможност за прекратяване на настаняването, потвърдено от съда на тези деца и попадането им обратно в специализирана институция за деца.
От месец януари 2016 година започна приемът на заявления на кандидати за приемни семейства по новия проект „Приеми ме 2015”.
Назначените по проекта професионални приемни семейства ще получават трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на настанените при тях деца.
Приемен родител с едно дете ще получава 150% от минималната работна заплата, за две деца – 160% и за три деца съответно 170%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете.
Заявленията, заедно с придружаващите ги документи се подават в деловодството на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14.
Допълнителна информация по проект „Приеми ме 2015″ може да получите на горепосочения адрес. Телефон за контакти: 0337/6-21-80, вътр.116 или на имейл : [email protected], facebook– Приемна Грижа Хисаря

Какво е приемна грижа?

• Приемната грижа е временна грижа за дете в твоя дом;
• Приемната грижа дава възможност на деца в риск да живеят в семейна среда;
• Приемните родители отглеждат деца, които не могат да живеят в техните собствени семейства.

Какви са видовете приемна грижа?


• Краткосрочна – докато биологичните родители на детето решат проблемите си;
• Дългосрочна – когато детето, не може да се върне в собственото си семейство;
• Спешна – за дете, когато животът или здравето му са застрашени;
• Заместваща приемна грижа.

Какви са децата, които се нуждаят от приемна грижа?

От приемна грижа се нуждаят децата:
• Които живеят в социални домове;
• На които родителите по различни причини не могат да им осигурят грижа и внимание в родните семейства;
• Които са в риск от изоставяне;
• Които са пострадали от насилие.

Защо трябва да обмислите възможността да станете приемен родител?


• Защото разбирате децата;
• Защото обичате децата;
• Защото искате да промените живота на едно дете;
• Защото имате място в сърцето и дома си за едно дете;
• Защото знаете колко е важно да бъдеш част от семейство;
• Защото цялото ви семейство е готово да приеме и да се грижи за едно специално дете;
• Приемна грижа може да бъде вашата професия.

Какви приемни родители има?


• Доброволни приемни родители – когато имате работа, но желаете да обогатите своя семеен живот и да помогнете на дете;
• Професионални приемни родители – когато сте безработен и желаете да се реализирате в нова и предизвикателна професия.

Каква подкрепа получават приемните родители?


• Вие ще преминете обучение;
• Постоянна помощ и подкрепа от професионалисти.

Какви права имат приемните родители?


• Приемните родители не са носители на родителски права, те са партньори на децата, родните семейства и всички професионалисти, работещи по приемна грижа;
• Приемните родители имат право да заявят какъв вид приемна грижа желаят да предоставят;
• За какво дете биха се грижили най-добре;
• Във всеки един момент от настаняването на детето да търсят професионална помощ и подкрепа.

Какви роли и отговорности имат приемните родители?


• Осигурявате сигурност, безопасност, правилно физическо, психическо и социално развитие на детето;
• Осигурявате емоционална обич и спокойствие на детето;
• Осигурявате време детето да свикне с Вас и Вашето семейство;
• Осигурявате подкрепа на детето, за да развие увереност и самочувствие и го подгответе за самостоятелен живот;
• Осигурявате контакти на детето с биологичните му родители, когато това е в интерес на детето.

За да бъдете приемен родител е необходимо:

• Да имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
• Да сте клинично здрав;
• Да не сте осъждан;
• Да не сте лишаван от родителски права;
• Да нямате проблем с алкохол, наркотици и др.

Как се става приемен родител?
 

1-ва стъпка – решението да станете приемно семейство е Ваше и на цялото Ви семейство.
2-ра стъпка – свържете се с нас, за да получите пълна и коректна информация.
3-та стъпка – след получената информация и потвърдено от Ваша страна решение, продължаваме заедно!
За повече информация се обърнете към Екип по Приемна грижа Хисаря.

 

 Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.