На основание чл. 124а, ал. 2, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, във връзка с Решение № 106, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 55, взето с Протокол № 16/09.07.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 93-00- 139/09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението за пожарна,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности — Пожарна, като образува У ПИ У ПИ 1-1.275, обществено обслужващи дейности — Пожарна, зона Пп с градоустройствени параметри — плътност на застрояване до 60%, височина до 12 м, Кинт. до 1.8, озеленяване мин. 25 % съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря .

Проектът да се изготви вМ 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.