На основание чл. 124а, ал. 2, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, във връзка с Решение № 106, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Решение № 55, взето с Протокол № 16/09.07.2020 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 93-00- 139/09.07.2020 г. на Кмета на Община Хисаря за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението за пожарна,

РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.1.275 по КККР на землище гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за обществено обслужващи дейности — Пожарна, като образува У ПИ У ПИ 1-1.275, обществено обслужващи дейности — Пожарна, зона Пп с градоустройствени параметри — плътност на застрояване до 60%, височина до 12 м, Кинт. до 1.8, озеленяване мин. 25 % съгласно предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря .

Проектът да се изготви вМ 1: 1000 от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...