Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; 

Заплата 715 BGN (Бруто)

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира и подрежда павета и плочи, подготвя основата за нареждане на бордюри, павета, плочки, полага асфалт, залива с цимент фугите, почиства бордюрите и водещите ивици от останалата 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.