На основание член 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-54/21.01.2022 г. на Кмета на Община Хисаря и Решение № 14, взето с Протокол № 2/13.01.2022 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, по Заявление вх. № 94-00-А-296/23.12.2021 г. от Атанас Павлов Паскалев, за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 122, кв. 10 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ XIII-9 и УПИ XIV-9, и образува нов УПИ XIII-122, като променя  вътрешните регулационни граница между УПИ XI-търговски площи, УПИ XII-9 и новообразувания УПИ ХІІІ-122 по имотните граници на ПИ 122, запазва уличната регулационна линия към улица с о.т. 24-25 и улица с о.т. 24-20, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел „УТ“ и може да се разгледа всеки присъствен ден.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...