На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за маслодайната роза (ЗМР), и цел предотвратяване разпространението на коронавирус на територията на Общината, както и опазването живота и здравето на гражданите, розопроизводителите и длъжностните лица изкупуващи маслодайна роза в пунктовете

 

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-05-319/28.04.2020 г. като обявявам адреса и
местонахождението на нови пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза заявени от фирма „Гален-Н“ ЕООД гр. София, (Заявление с вх. №26-00-283/04.05.2020 г.).
2. Часовите периоди за изкупуване на цвят от маслодайна роза на новите
пунктове е съгласно определеното в горепосоченото заявление (Приложение № 1).
3. Всички лица участващи в процеса по бране, извозване, предаване, изкупуване
и съхраняване на цвят от маслодайна роза са длъжни да спазват разпоредените противоепидемични мерки съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването (МЗ), органите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Кмета на Общината, указанията на органите на Полицията, Държавната агенция за безопасност на храните (ДАБХ), Кметовете и Кметските наместници на населени места.
4. Нормативни документи, указания, препоръки и др. относно въведеното
извънредно положение в страната заради коронавируса са качени на интернет страницата на Общината www.hisar.bg , интернет страницата на МЗ в директорията Единен информационен портал за COVID-19, и интернет страницата на РЗИ Пловдив.

Приложение № 1 посочено в т. 2-ра от настоящата заповед е неразделна част от нея.

Копие от заповедта за се изпрати на Началника на РУ Полиция гр. Хисаря за
осъществяване на контрол по спазването на въведените противоепидемични мерки по време на извънредното положение.

Г-н Нено Жутев – ССИ в Общината, да изпрати по имейлите заповедта на
Кметовете и Кметските наместници на населените места, които да връчат заповедта на отговорниците на новооткритите пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза, както и на фирма „Гален-Н“ ЕООД гр. София за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се връчи на г-ца Мария Кирова – Специалист ССГ за
сведение.
Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината, както и да се
поставят копия на информационните табла.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Петко Петров –
Секретар на Общината.

Приложение: № 1 – 1 л.

МИЛЕНА БАЛЯМСКА /П/
За Кмет на община Хисаря
Заповед № РД-05-347/04.05.2020 г.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...