На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда , чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 40, ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2. ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, и становище от РЗИ Пловдив, община Хисаря информира населението за издадено Решение от РИОСВ – Пловдив, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № ПВ-126-ПР/2021 г. на „Валнутс” ЕООД, ЕИК 204450356, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, ул. „Хан Крум” № 9.

 ИП :“Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахани от тях“ Местоположение: в ПИ 77270.78.922 гр. Хисаря, община Хисаря.

Издаденото Решение може да се обжалва чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на Възложителя, в 14-дневен срок от неговото съобщаване на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

С уважение,

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на община Хисаря