На 16.06.2020 г. е подписано допълнително споразумение към договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Хисаря“ изпълняван от общината. С него стойността на проекта се увеличи до сумата от 28 594.00 лв., а срокът за предоставяне на услугите бе удължен до 24.07.2020 г.

Реализацията по проекта се осъществява във всички населени места на територията на общината и ще бъде с продължителност 58 работни дни, считано от 01 май 2020 г. до 24 юли 2020 г.

В рамките на проекта, финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, се доставя топъл обяд на 170 лица, които имат възможност и за съпътства 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.