Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Срок за подаване на заявления 2019г.

Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади се подават до 10 март 2019 г. в деловодството на Общинска администрация Хисаря, гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко” № 14.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по чл.37и, ал.5 и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ
 2. Приложение №1
 3. Приложение №2
 4. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ
  5. Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  6. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  7. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
  8. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

Изтеглете целия комплект документи от тук—>Zaiavlenie_37i_al5_ZSPZZ Prilojenie_1_korigiran_2019 Prilojenie_2 Deklaratcia_chl99_PPZSPZZ

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...