РАЗРЕШАВАМ:

Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“ в УПИ 78.924-производствена, складова и обществено обслужваща дейност по КККР на гр. Хисаря, м. „Беш Бунар“, Община Хисаря, Област Пловдив:

–  Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) и  План за застрояване (ПЗ) за УПИ 25-9-железарски цех и УПИ 25-8-автосервиз, по КККР на гр. Хисаря, м. „Беш бунар”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, като променя границите между двете УПИ, заличава УПИ 25-9-железарски цех и УПИ 25-8-автосервиз  и образува УПИ 78.924-производствена, складова и обществено обслужваща дейност и УПИ 78.925-автосервиз и автомивка, определя зона Смф с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност до 50 %, озеленяване мин. 30 %, Кинт. до 1,5, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

 – Технически инвестиционен проект за обект „Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахан“ в УПИ 78.924-производствена, складова и обществено обслужваща дейност по КККР на гр. Хисаря, м. „Беш Бунар“, Община Хисаря, Област Пловдив.

ПУП-ПРЗ да се изготви в М 1:1000, от правоспособни физически и юридически лица, съгласно чл. 229, чл. 230 и § 13 от ЗУТ. Същият да отговаря на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спирам прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението.

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на Община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...