№3 Обява-ОСЗ ХисаряОбява-ОСЗ Хисаря-1

ОБЯВА

 на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

        В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения за ползване за стопанската 2017-2018г. за следните землища на територията на Община Хисаря:

Землища с. Старосел; гр. Хисаря.

 

        В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения за ползване с НТП трайни насаждения за стопанската 2017-2018г. за следните землища на територията на Община Хисаря:

Землища;с.Михилци; с.Старо Железаре;с. Старосел.

 ОСЗ- Хисаря

 

 

 

 

 

 

 

 Коментирай

Ваши� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.