Заповед

ЗАПОВЕД

 № РД-05-121

 гр. Хисаря, 14.03. 2019 г.

            На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 99, ал. 1 и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация, обнародван в ДВ бр. 55 от 21 юли 2015г.

 НАРЕЖДАМ:

І.         Определям комисия в състав:

Председател: Петко Петров – Секретар на Община Хисаря

Членове:

  1. Таня Аксимова – Главен експерт „ГРАО”
  2. Тонка Григорова – представител на ТЗ ГРАО
  3. Ангелина Тонева – представител на Областна Администрация – Пловдив
  4. Мариана Акалийска – представител на РУ на МВР – Хисаря

ІІ.        В 7–дневен срок от издаване на заповедта, комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадена Молба с вх. № 94-00-В-50 / 06.03.2019 г., като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Проверката да се извърши на 19.03.2019 г., от 10.30ч., в сградата на Община Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14

Заповедта да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Хисаря.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Хисаря.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

 ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА /п/

Кмет на община ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук