Заповед

ЗАПОВЕД

 № РД-05-121

 гр. Хисаря, 14.03. 2019 г.

            На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 99, ал. 1 и чл. 99б от Закона за гражданска регистрация, обнародван в ДВ бр. 55 от 21 юли 2015г.

 НАРЕЖДАМ:

І.         Определям комисия в състав:

Председател: Петко Петров – Секретар на Община Хисаря

Членове:

  1. Таня Аксимова – Главен експерт „ГРАО”
  2. Тонка Григорова – представител на ТЗ ГРАО
  3. Ангелина Тонева – представител на Областна Администрация – Пловдив
  4. Мариана Акалийска – представител на РУ на МВР – Хисаря

ІІ.        В 7–дневен срок от издаване на заповедта, комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадена Молба с вх. № 94-00-В-50 / 06.03.2019 г., като за резултатите от проверката да се състави протокол.

Проверката да се извърши на 19.03.2019 г., от 10.30ч., в сградата на Община Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14

Заповедта да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Хисаря.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Хисаря.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица срещу подпис за сведение и изпълнение.

 ИНЖ. ПЕНКА ДОЙКОВА /п/

Кмет на община ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.