20сеп.

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова 9   […]

20сеп.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ Кна допуснатите и недопуснати кандидатиза длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ НЕДОПУСНАТ Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова ДОПУСНАТ Вх. № 94-00-И-261 от 11.08.2021г. Иванка Стойчева Стойкова […]

01юли

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова 9   […]

30юни

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-Й-23 от […]

09юни

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова 9  2 Вх. […]

08юни

Допуснати и недопуснати кандидат за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова ДОПУСНАТ  2 Вх. № 94-00-Т-106 от 07.06.2021г. […]

02апр.

СПИСЪК на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПИСЪКна оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г. Савка Севрийска 9   Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г. Бонка Върникова […]

02апр.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандида 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.