01авг.

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

28юни

Съобщение за водовземане на минерални води

17юни

Разрешително № 31530555/23.04.2020 г. за водовземане от подземни води – „Промишлено водоснабдяване и охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ – обект „Дестилерия за етерично-маслени култури“, местност Кошовица, с. Стреаосел

27апр.

ОВОС за обект за Производство и търговия с плодови сокове

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5 от Наредбата за […]

24мар.

Инвестиционно предложение „Производство и търговия с плодови сокове“, в нов УПИ X-, кв. 97 по плана на село Паничери, община Хисаря

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5 от Наредбата за […]

23мар.

Решение от РИОСВ- Пловдив № ПВ-ЕО-8/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за управление на отпадъците в Община Хисаря за периода 2022 – 2027 г.“

На основание : чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 31 ал. 6 […]

26ян.

Разрешително “ за водовземане от минерална вода от находище „Хисаря“ КЕИ „Банчето-Миромир“

На основание: Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона зa водите, община Хисаря информира населението за изменение на Разрешително № 31610090/25.01.2016 г. с Решение № РР-4486/19.01.2022 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за водовземане от минерална вода – изключителна […]

29ное.

Цех за преработка на ядки и производство на масла и тахани от тях

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда , чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 на Наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. […]

24ное.

Дейности по третиране на отпадъци

На основание: чл. 76, ал. 2 о 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.