10авг.

Прекратява се частичното бедствено положение включващо територията на селата Старосел и Кръстевич на община Хисаря

Прекратявам обявеното с моя заповед № РД-05-692/04.08.2021 г. частично бедствено положение включващо територията на селата Старосел и Кръстевич на община Хисаря, област Пловдив считано от 10.00 ч. на 10.08.2021 г. Общинския щаб да продължи организацията и координацията по изпълнение на СНАВР на територията на […]

05авг.

Частично бедствено положение за районите на село Старосел и село Кръстевич

На основание чл.44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1, чл. 65, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за защита при бедствия и с оглед провеждането на неотложни аварийно възстановителни работи на част от територията на […]

04авг.

План за приобщаване на граждани в уязвимо социално положение

Проект на План за действие на Община Хисаря в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021г. – 2023г.

22юли

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2020 Г.

ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2020 Г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 10.08.2021 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща […]

19юли

Община Хисаря обявява прием на документи за специалисти на трудови договори

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

07юли

Протокол за допълнително разпределение на държавни пасища, мери и ливади на територията на община Хисаря

ПРОТОКОЛ Днес, 28.06.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), […]

07юли

Забавно лято Хисаря 2021г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за шеста поредна година ще стартира лятна превантивна програма на МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/ към община […]

05юли

Машинно гласуване с инсталирана демо версия

Във връзка с провеждането на Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в НЧ […]

01юли

За да се избегне режим на водоползване, апелираме да използваме водата по предназначение.

Община Хисаря уведомява населението, че с настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от ДР на Наредба №4/14.09.2004г., за условията и реда за присъединяване на  потребителите и за ползване […]

01юли

Европейска нощ на музеите

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

27юни

Сигнал за лошо качество на храната

Във връзка с подаден сигнал за лошо качество на храната е извършена проверка от Областна дирекция БАБХ Пловдив. Прилагаме официалното становище. При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, които биха дали отражение върху безопасността на приготвените ястия.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...