22фев.

Конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН Хисаря

Със Заповед № РД-05-150 от 22.02.2022г. на кмета на община Хисаря, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинска администрация […]

18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX–249), кв. 40 по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № […]

14фев.

Класиране в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201.

Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201. І-во място – “ЗАХИР” ЕООД с предложена цена за обект №2201 в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди […]

13фев.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. На 12-ти февруари 2022г. в град Хисаря стартира кампания „Подай ръка- сбъдни мечта“. Целта на кампанията е да се съберат средства за финансова помощ на семейство или […]

10фев.

Подай ръка-сбъдни мечта

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. Уважаеми съграждани и гости на град Хисаря. Знаем, че тези седмици са много трудни не само за нашата община, но и за цялата ни страна, но вярваме, […]

09фев.

Одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел […]

07фев.

Цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“

Уважаеми съграждани, На 09.02.2022 г. (сряда), поради високата заболеваемост на служителите ще бъде извършена наложителна цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“, С оглед ефективното действие на ползваните препарати за дезинфекция, ще се наложи прекратяването на достъпа и затваряне на […]

03фев.

Конкурс за обществени възпитатели – Етап втори “СЪБЕСЕДВАНЕ”

Днес, 03.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе първият етап – „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

28ян.

Ползване на уличното осветление на територията на Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне. Заповедта да се сведе […]

28ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. в посочените по долу отдели и подотдели от горски територии – държавна и общинска собственост в землищата на населените места от териториалния обхват на община Хисаря.

25ян.

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Хисаря

Община Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави; 2.  Да не […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...