21юли

Преустановяване приемането на Заявления за изработка на бързи и експресни скици

Поради намаления състав на служителите от отдел „Устройство на територията“ да се преустанови приемането на Заявления за изработка на бързи и експресни скици. С цел по-добра организация на труд в отдела и създаване на възможност за работа по проекти и преписки, утвърждавам следния график […]

19юли

Община Хисаря обявява прием на документи за специалисти на трудови договори

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.002-0145-C01 „Патронажна грижа +  в община Хисаря ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. В изпълнение на Дейност […]

07юли

Протокол за допълнително разпределение на държавни пасища, мери и ливади на територията на община Хисаря

ПРОТОКОЛ Днес, 28.06.2021 г. на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), […]

07юли

Забавно лято Хисаря 2021г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за шеста поредна година ще стартира лятна превантивна програма на МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/ към община […]

05юли

Машинно гласуване с инсталирана демо версия

Във връзка с провеждането на Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в НЧ […]

01юли

За да се избегне режим на водоползване, апелираме да използваме водата по предназначение.

Община Хисаря уведомява населението, че с настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от ДР на Наредба №4/14.09.2004г., за условията и реда за присъединяване на  потребителите и за ползване […]

01юли

Европейска нощ на музеите

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

27юни

Сигнал за лошо качество на храната

Във връзка с подаден сигнал за лошо качество на храната е извършена проверка от Областна дирекция БАБХ Пловдив. Прилагаме официалното становище. При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, които биха дали отражение върху безопасността на приготвените ястия.

21юни

“Патронажна грижа +” в община Хисаря

Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря” Обща стойност на проекта: 257026,42 лв., от които 257026,42 лв. европейско и 0,00лв.  национално съфинансиране. Община Хисаря   изпълнява проект Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”  съгласно подписан договор на 14.06.2021 г.  по процедура №BG05M9OP001-6.002 […]

16юни

Наземно химично третиране на тополови култури

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с вх.№ 24-00-353 / 15.06.2021 г., Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че […]

15юни

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...